Emanguluko oliwa ngeenge to li nawa

OMUFITA Martha Shihomeka weongalo laTameko okwa li a popya oshipopiwa shi shi ngeno ku pwilikinwa kovaleli novawiliki aveshe moshilongo omu. Okwa ti: “Okwali nda pwilikina koshipopiwa shomuleli woshilongo Presidente Hage Geingob mefiku ledimbuluko lemanguluko.

   “Presidente okwa popya etumbulo ta ti ovanhu kava fya tuu ohoni ava tava ti epangelo kali na eshi la longa. Naame okwali nda fya ohoni shili. Epangelo ola longa shihapu. Ashike nee kombinga imwe ovanhu haaveshe tava mono ouwa molwa oilonga ya longwa kepangelo. Omunhu ita hafa molwa ouwa u li kumukwao.”

   Sho osho shili tuu. 

   Omunhu oTate Buti ou a imbile ta ti kombada yedu okuwa shili ngeenge ou na eshi to lile ko. Ngeenge ku na eshi to lile ko ito mono nande ouwa wokombada yedu. Osho yoo emanguluko oliwa ngeenge oiimati yemanguluko otoi li. Ngeenge oiimati ou i wetele ashike kuvakweni otashi kala shidjuu okutyapula emanguluko.

   Hano ovakwanepangelo inava dimbwa nande kutya ope na natango ovanhu vahapu vehe wete oiimati yemanguluko. Ngeno keshe tuu meumbo la hepa namu dje okaana ka ka longe moNDF, moPolifi, ile moshikondo sheedolongo. Lo exwaxwameko leemhito doilonga nashi kale oshinima shotete.

   Oilonga oyo tai yandje oiimati yemanguluko. Oikulya yoHarambee noyoshikukuta otai kwafele oshiwana lela, ashike nee ei hayo oiimati yoshilongo sha manguluka. Inatu mangulukila opo tu kale hatu pewa oikulya kokanya. Kansela ngeenge owa pe ovanhu oikulya yoshikukuta ino litala ko wa longa oshilonga sha fimana. Shamha wa yandje omhito yoilonga meumbo ngaho owa longa.

   Osha fa oshinima shi djuu shili oku eta po eemhito doilonga. Ndele ame kandi wete shidjuu nande. Ngeenge owa ende momapandavanda oshilongo oto mono ovakulukadi ve li omitumba tava landifa ouleke, oumbishikiti voungulukosa, noukuki, ile oupana, u wete lela kutya omunhu ina hala ashike oku kalela eumbo omutumba. Okwe likongela omhito yoku nyangadala nande ita mono mo shihapu.

   Hano ngeenge ovakulukadi ava ove likongela eemhito dokukonga okafilinga oshike tashi nyenge epangelo tali longele kumwe novanangeshefa nde tava eta po eemhito doilonga kovanyasha? Ahowe, shapo ehalo olo ashike lihe po.

   Ngeno okwa li ovanhu vehe na olwisho nonghedi yoku lila owishi kelambo ngeno oupyakadi woluhepo moNamibia otau kala ushona shaashi eshi osho oshilongo sha yambekwa kOmushiti. Namibia osho oshilongo sha kula noshi na eliko lihapu sho shi na ovanhu vashona. Namibia ngeno ita nyengwa oku eta po eemhito doilonga kovanhu vanininini ngaha. 

   Tu ningeni kamakela kaka fya ndele haku lya nawa ofimbo vakweni vehe na eshi tava li.